เข้าระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

จำฉันลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

เมนู


เคล็ดลับ หน้าตาดี-สุขภาพดี-อายุยืน-ร่ำรวย จากพระพุทธเจ้า
มือวาง
เป็นสมาชิกเมื่อ:
15/5/2007 16:45
กลุ่ม:
สมาชิก
โพส: 927
พุทธดำรัสตอบ "มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ รู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มา
ย่อมมีเวทนาเบา บาง เขาย่อมแก่ช้า ครองอายุได้ยืนนาน"
กินน้อยตายยากปัญหา
พระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้รับอนุญาตให้บริโภคอาหารเพียงวันละ ๑ หรือ
๒ครั้งเท่านั้น พระผู้มีพระภาคทรงเป็นประโยชน์อย่างไร
จึงทรงบัญญัติให้ภิกษุบริโภคอาหารน้อย ?พุทธดำรัสตอบ ".....
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เราฉันอาหารในเวลาก่อนภัตครั้งเดียวเมื่อเราฉันอาหารในเวลาก่อนภัตครั้งเดียว ย่อมรู้สึกคุณคือ ความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง กายเบา มีกำลัง และอยู่สำราญ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
แม้เธอทั้งหลายจงมาจงฉันอาหารในเวลาก่อนภัตครั้งเดียวเถิด
ด้วยว่าเมื่อเธอทั้งหลายฉันอาหาร ในเวลาก่อนภัตครั้งเดียว
จักรู้สึกคุณคือ ความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง กายเบามีกำลังและอยู่สำราญ....."
อย่างไรจึงจะมีรูปงามปัญหา เพราะเหตุไรบางคนจึงมีรูปร่างขี้ริ้วขี้เหร่
ทั้ง ๆ ที่มารดาบิดามีรูปงาม เพราะเหตุไรคนบางคนจึงมีรูปร่างสวย มีผิวพรรณงาม ทั้ง ๆ ที่มารดาบิดามีรูปร่างไม่สวย ?
พุทธดำรัสตอบ "..... บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มักโกรธแค้นมาก
ถูกว่าแม้น้อยย่อมขัดใจโกรธ พยาบาทคิดแก้แค้น ทำความโกรธ
ความดุร้ายแลความขึ้งเคียดให้ปรากฏ
ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุคตินรกด้วยกรรมนั้น....
ถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรกมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ
จะเป็นผู้มีผิวพรรณน่าชัง".... บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้ไม่มักโกรธแค้นมาก
ถูกว่าแม้มากย่อมทำความโกรธความดุร้ายและความขึ้งเคียดให้ปรากฏ
ครั้นตายไปย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมนั้น....
ถ้าภายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์ มาเกิดเป็นมนุษย์ ในที่ใด ๆ
จะเป็นผู้มีผิวพรรณน่าชม"
ทำอย่างไรจึงจะรวยปัญหา เพราะเหตุไรบางคนจึงยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย์ ทั้ง ๆ ที่ทำงานหนัก เพราะเหตุไรคนบางคนจึงร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติ ทั้ง ๆ
ที่ไม่ต้องทำงานหนักเกินไป ?พุทธดำรัสตอบ ".....
บุคคลบางคนย่อมไม่ให้ข้าว น้ำ
ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอมเครื่องทา ที่นอน ที่อยู่ เครื่องตามประทีป
แก่สมณพราหมณ์ ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุคตินรกด้วยกรรมนั้น....
ถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก มาเกิดในมนุษย์ในที่ใด
ๆจะเป็นผู้มีสมบัติน้อย"..... บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้ให้ ข้าว น้ำ ผ้า ยาน
ดอกไม้ ของหอม เครื่องทา ที่นอนที่อยู่ เครื่องตามประทีป แก่สมณพราหมณ์
ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมนั้น....
ถ้าตายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์ มาเกิดในมนุษย์ในที่ใด ๆ
จะเป็นผู้มีสมบัติมาก"
ทำอย่างไรจึงจะมีอำนาจมากปัญหา เพราะเหตุไรบางคนจึงมียศ มีอำนาจ
มีศักดามาก
เพราะเหตุไรคนบางคนจึงมียศ มีอำนาจมีศักดาน้อย ?
พุทธดำรัสตอบ "..... บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มีใจประกอบด้วยความอิจฉาริษยา
ย่อมริษยา คิดร้าย ผูกริษยาในลาภสักการะ
ในการทำความเคารพในความนับถือกราบไหว้และการบูชาของผู้อื่นทั้งหลาย
ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุคตินรกด้วยกรรมนั้น....
ถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ
จะเป็นผู้มีศักดาน้อย".... บุคคลบางคนย่อมเป็นผู้มีน้ำใจไม่ริษยา....
ในลาภสักการะ ในการทำความเคารพ ในความนับถือ กราบไหว้
และการบูชาของผู้อื่นทั้งหลาย ครั้นตายไปย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
ด้วยกรรมนั้น.... ถ้าตายไปไม่เกิดในสุขคติโลกสวรรค์
มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ
จะเป็นผู้มีศักดาใหญ่"
ทำไมจึงเป็นคนขี้โรคปัญหา เพราะเหตุไรบางคนเกิดมาแล้ว
จึงมักจะถูกโรคภัยเบียดเบียน แม้จะมีทรัพย์มากและรักษาความสะอาดเท่าไร
ก็ไม่พ้นเป็นคนขี้โรค เพราะเหตุไรบางคนจึงมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ทั้ง ๆ
ที่ยากจนแลไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ?พุทธดำรัสตอบ ".....
คนบางคนย่อมเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยมือ หรือก้อนดินท่อนไม้
ศัสตรา
ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุคตินรกด้วยกรรมนั้น....
ถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ
จะเป็นผู้มีโรคมาก.... คนบางคนย่อมเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย
ด้วยมือหรือก้อนดิน ท่อนไม้ศัสตรา ครั้นตายไป
ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมนั้น....
ถ้าตายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์
มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีโรคน้อย
ทำไมคนจึงตายช้า-เร็วต่างกันปัญหา เพราะเหตุไร
คนบางคนเกิดมาในโลกนี้จึงมีอายุสั้น ตายตั้งแต่เยาว์วัยเพราะเหตุไร
บางคนจึงอายุยืน ตายต่อเมื่อแก่หง่อมเต็มที่แล้ว ?
พุทธดำรัสตอบ "..... บุคคลบางคนเป็นสตรี หรือบุรุษในโลกนี้
ย่อมเป็นผู้ฆ่าสัตว์มีชีวิตใจดุร้าย ชอบใจในการฆ่าฟัน
ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุคตินรก
ด้วยกรรมนั้น..... ถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก
มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ
จะเป็นผู้มีอายุสั้น".....บางคนย่อมเป็นผู้ละเว้นจากปาณาติบาต มีท่อนไม้
ศัสตรา อันวางแล้วมีความละอาย มีความเอ็นดู
อนุเคราะห์เพื่อความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวง ครั้นตายไป
ย่อมเกิดในสุขคติโลกสวรรค์ ด้วยกรรมนั้น.....
ถ้าตายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์
มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีอายุยืน...."

โพสเมื่อ : 14/1/2010 8:45
_________________
ถ้าใจเราโกรธ พูดเหมือนกัน คำพูดเดียวกัน นั่นคือโกรธ
ถ้าใจเราดี ใจเขาดี คำพูดของเราเป็นประโยชน์ นั่นคือสอน
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
Transfer the post to other applications Transfer[ค้นหา ขั้นสูง]